Algemene voorwaarden - Noe-Mar Buitenleven
Gratis verzending   boven € 800 (zie faq)
|
Betalen in termijnen
| +31 (0)85 773 1090 | info@noe-mar.com | +31 (0)6 3941 6197 |
Newtonweg 7 Echt (NL)

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden / Leveringsvoorwaarden

Art. I Algemeen

 1. Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbesteding- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.
 2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
  – product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie.
  – de opdrachtnemer: Noemar buitenleven B.V. handelend onder de volgende handelsnamen: Aluminize, Eurosol, Overkappingstunter, statutair gevestigd te Echt, kantoorhoudende te (6101WX) Echt aan het adres Newtonweg 7, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 75118874;
  – de opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht;
  – dienst: de opdracht.

Art. II Aanbieding

 1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend.
 2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
 3. Tenzij in een aanbieding anders is overeengekomen, is de aanbieding niet langer geldig dan 30 dagen na datering van de aanbieding.

Art. III Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
 2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
 3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Alleen voor de zakelijke markt: Bestellingen dienen schriftelijk en ondertekend te geschieden, via mail of eventueel per telefax. Telefonische bestellingen dienen aldus schriftelijk bevestigd te worden.
 5. Opdrachten en wijzigingen daarin zijn voor de opdrachtnemer eerst bindend, nadat deze door hem schriftelijk zijn aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is aangevangen.
 6. De aan de opdrachtnemer verstrekte opdracht is onherroepelijk, behoudens overmacht. Indien een opdracht wordt geannuleerd, zal aan de opdrachtgever een boete van 15% van de hoofdsom in rekening worden gebracht, onverminderd het recht van de opdrachtnemer op verdere vergoeding van kosten, schade en rente.

Art. IV Prijs

 1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald.
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
 4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
 5. Opdrachtgever kan ervoor kiezen dat opdrachtnemer het product zal monteren. Indien deze situatie zich voordoet, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld.

Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

 1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
 3. Voordat het product geleverd wordt zal er, indien nodig, afhankelijk van het product een constructieberekening worden gemaakt. De levering en de montage zal geschieden op basis van deze constructieberekening. Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk wil afwijken van deze constructieberekening, dan komt deze afwijking voor rekening en risico van de opdrachtgever, en vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid dienaangaande.

Art. VI Levertijd

 1. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
  a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
  c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
  d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of -week.
 2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage- /installatieverplichtingen.
 4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
 6. Een aangegeven levertijd is nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art. VII Montage/installatie

 1. Opdrachtnemer exploiteert een handelsonderneming. Zij zal dienaangaande normaliter niet de montage van het product verzorgen. Opdrachtgever heeft echter de mogelijkheid om de montage aan opdrachtnemer uit te besteden. In deze situatie geldt onder andere het bepaalde in artikel VII. van deze algemene leveringsvoorwaarden.
  De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover die uitvoering door of vanwege de opdrachtnemer wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
  a. het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
  b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de opdrachtnemer aanwezig zijn;
  c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
  d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;
  e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
  f. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  g. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn;
  h. de onderdelen en/of materialen die aan de opdrachtnemer geleverd zijn door de opdrachtgever, door de opdrachtnemer op een correcte wijze worden opgeslagen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan onderdelen en/of materialen die opgeslagen worden door de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat eventuele vergunningen en voorschriften van de zijde van de gemeente zijn verstrekt en/of zijn nageleefd, zoals een (bouw)vergunning. Tevens dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat er geen sprake is van enige strijdigheid met een geldend bestemmingsplan, en dat de welstandcommissie, indien nodig, toestemming heeft gegeven en dat eventuele andere vergunningen voorhanden zijn. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het ontbreken van enige wettelijk voorschrift.
 4. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige toepassing.
 6. Montage geschiedt volgens de constructieberekening. Artikel V. lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

Art. VIII Risico- en eigendomsovergang

 1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van de opdrachtnemer te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.
 3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. Eventuele schade ten gevolge van de demontage komt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Art. IX Betaling

 1. Zowel particulieren alsmede de zakelijke markt dienen vooraf te betalen middels Ideal, bankoverschrijving of a contant bij bestelling af te rekenen. Zulks geldt ook voor de betaling van meerwerk.
 2. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening door opdrachtgever te geschieden.
 3. Zonder betaling via Ideal of vooruitbetaling zal er geen levering plaatsvinden. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze overgaat tot stornering van het betaalde bedrag, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Art. X Garantie

Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal.

A. Particulieren inzake verandadaken.

 1. Opdrachtnemer geeft een garantie van 5 (zegge: vijf) jaar op de UV-werende laag van de dakplaten (fabrieksgarantie) en op de afdichtrubbers en PVC-kappen.
 2. Opdrachtnemer geeft een garantie van 2 (zegge: twee) jaar op het aluminium systeem tegen het afbladderen van het lakwerk.
 3. Opdrachtnemer geeft een algemene garantie van 1 jaar, welke garantie tevens geldt voor de montage.
 4. Uitdrukkelijk vermeldt de opdrachtnemer dat er kleurverschil kan voorkomen in de kleuren van de geleverde dakplaten en het aluminium systeem.
 5. Uitdrukkelijk vermeldt de opdrachtnemer dat er condensvorming kan optreden tussen de dakplaten. Deze condensvorming is inherent aan het gebruikte materiaal en is een gevolg van de werking van het materiaal ten gevolge van temperatuur wijzigingen en overige weersomstandigheden. Aangezien deze condensvorming niet voorkomen kan worden wordt hier geen garantie voor gegeven.
 6. Reclamaties met betrekking tot het geleverde product dienen door de opdrachtgever schriftelijk binnen 8 dagen na levering danwel na montage kenbaar te worden gemaakt bij de opdrachtnemer, hetgeen onverlet laat het bepaalde in artikel X lid 4 en lid 5 van deze algemene leveringsvoorwaarden.

B Particulieren overig:

 1. Op de overige producten geldt de fabrieksgarantie en verstrekt de opdrachtnemer een garantie van 1 jaar op de montage, mits de montage tussen opdrachtgever en opdrachtnemer uitdrukkelijk is overeen gekomen.

C. Zakelijke markt:

 1. Reclamaties met betrekking tot het geleverde product dienen door de opdrachtgever binnen 24 uur na levering per email aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Eventuele omruiling geschiedt bij de volgende leveringsdatum.
 2. Transportschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten van garantie.
 3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
 4. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhouds- voorschriften dan wel anders dan het voorziene normale gebruik;
 5. normale slijtage;
 6. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
 7. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 8. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
 9. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
 10. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
 11. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.
 1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 2. Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 8 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. Deze bepaling is alleen geldig voor de particuliere markt.
 3. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.
 4. Ter zake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten.
 5. Ter zake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.
 6. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel XI Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel X van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
 2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
 3. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
  – schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
  – beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
 4. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

Art. XII Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Art. XIII Opschorting en ontbinding

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
 3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
 4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, en is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
 5. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Art. XIV Privacy

 1. Voor de uitvoering van deze opdracht is het noodzakelijk dat opdrachtnemer in het bezit is van persoonsgegevens van opdrachtgever, te weten (1) naam, (2) adres, (3) geboortedatum, (4) rekeningnummer en (5) mogelijk andere persoonlijke gegevens van opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer verzamelt deze gegevens omdat opdrachtnemer deze gegevens nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, gesloten met opdrachtgever.
 3. Deze gegevens worden door opdrachtnemer naast de uitvoering van de overeenkomst, gesloten met de opdrachtgever, uitsluitend gebruikt voor commerciële doeleinden door opdrachtnemer, danwel de ondernemingen die behoren tot de groep waartoe ook opdrachtnemer behoort.
 4. Deze gegevens worden door opdrachtnemer bewaard voor een periode van 10 (zegge; tien) jaar nadat opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten met opdrachtnemer, danwel de ondernemingen die behoren tot de groep waartoe ook opdrachtnemer behoort.
 5. Door middel van het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer geeft opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens zoals genoemd in lid 1 van dit artikel te gebruiken op de wijze zoals genoemd in lid 2, lid 3 en/of lid 4 van dit artikel.
 6. Indien opdrachtgever de verleende toestemming wenst in te trekken, dan dient opdrachtgever een bericht per email aan opdrachtnemer dienaangaande te versturen. Opdrachtnemer zal alsdan de persoonsgegevens verwijderen.
 7. Opdrachtgever heeft te allen tijde de mogelijkheid om aan opdrachtnemer te verzoeken om hem inzage te verstrekken in de data van opdrachtgever die voorhanden zijn bij opdrachtnemer.

Art. XV Toepasselijke rechter

Indien partijen niet in onderling overleg tot een vergelijk kunnen komen, kan een beroep worden gedaan op de rechter. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is bevoegd de rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond.

Art. XVI Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is van toepasselijk het Nederlands recht.